• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HJF-XJ53-B02 HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N        UPDATE 27/05/2019

  ทัวร์ญี่ปุ่น HJF-XJ53-B02 HAPPY FUKUOKA ฉันรักเธอ 5D3N UPDATE 27/05/2019

  CODE GLHD191228 5 วัน 3 คืน
  วันแรก จุดนัดหมาย 20.55 น. AIR ASIA X 23.55 - 08.40 น. (XJ 636) ( -- / -- / --) วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก ( - / L / อิสระ ) HOTEL SEA WAVE PEPPU หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้ (B / L / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว B / อิสระ / อิสระ) NEW KURUME PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง AIR ASIA X 07.45 - 11.45 น. (XJ 637) ( B / -- / --)
  เดินทางช่วง 13 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
  SOLD OUT