ทัวร์ไต้หวัน CI202 ไทเป ไทจง เกาสง สุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน 4D 3N (CI)

CODE  GLHD194571    •    4 วัน 3 คืน

เดินทางช่วง   1 ก.พ. 63 – 27 มิ.ย. 63

เริ่มต้นเพียง 15,888 บาท