ทัวร์พม่า ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3D 2N (PG)

 CODE GLHD200027   •    3 วัน 2 คืน

เดินทางช่วง   24 เม.ย.63 – 13 พ.ย.63

โรงแรม           3  ดาว
เริ่มต้นเพียง  11,999 บาท