• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ไต้หวัน : XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  ทัวร์ไต้หวัน : XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  CODE GLHD180335 5 วัน 3 คืน
  เมืองหนานโถว,วัดพระถังซัมจั๋ง,ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,เมืองไทจง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101
  เดินทางช่วง 24 มี.ค. 61 - 27 มิ.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,ฟงเจียไนท์มาเก็ต,ตลาดซีเหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซีเมืองนิวไทเป
  อาหาร
  ชานมไข่มุก,ร้านขนมพายสับปะรด,ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ต
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT