ทัวร์ไต้หวัน ( 54 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180526 6วัน 4คืน
ชิมชาอู่หลง
สุกี้ไต้หวัน
หม่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินอู่,ตลาดฟ่งเจี ยไนท์มาเก็ต,หม่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า,ร้านขนมและของฝาก,ฟาร์มแกะ,วัดหลงซาน,ถนน BOPILIAO HISTORICALBLOCK,ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น,หมู่บ้าน SISI NAN CUN VILLAGE,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM, DUTY FREE,ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 13,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180842 5วัน 3คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบ,อาบน้ำแร่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ศูนย์สมุนไพร เห็ดหลินจือ,ไทจง,เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,DUTY FREE, Shilin Night Market,เหย๋หลิ่ว้ หมู่ บ้านจิวเฟิ่น,ตึกไทเป 101,ศูนย์GERMANIUM POWER,ตลาดซเหมินติง
3 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 14,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180797 5วัน 3คืน
ชิมชาอู่หลง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
เมืองหนานโถว,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,Germaniumตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180791 5วัน 3คืน
ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา,ร้านชา,นั่งรถไฟโบราณ,แช่น้ำแร่,ชมร้านสร้อยสุขภาพ
ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจี่ยอี้,อุทยานฯ อาลีซาน,เมืองไถจง,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5 ดาว