ทัวร์ไต้หวัน ( 47 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180574 4วัน 3คืน
ไทเป ,อุทยานหลิว ,เหย่หลิว ,หมู่บ้านจิวเฟิน,วัดหลงซาน
ภัตตาคาร ซีฟูดสี เหย๋หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซู, ตึกไทเป 101, กระเช้าเมาค้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,ตลาดซีเหมินติง, ตลาดซี หลิน,ไปชอปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE และร้านคอสเมติก, Shilin Night Market,มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180539 5วัน 3คืน
วัดพระถังซัมจั๋ง,ไทจง,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเซ็ค,ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซี้เหมินติง,OUTLET MALL,
ชาบูไต้หวัน, Seafood เหย่หลิ่ว
วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,ไทจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านดิวตี้ฟรี,ตลาดซีเหมินติง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ่ว, GERMANIUM POWER,เอาท์เล็ทมอลล์
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180306 5วัน 3คืน
บ้านสายรุ้ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ร้านใบชา,สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง,สักการะเทพเจ้ากวนอู,ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ชาบูหม้อไฟไต้หวัน,ซีฟู๊ดสไตล์จีน
ไถจง,หนานโถว,วัดพระ ถังซําจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ไทเป,ร้านขนมพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึก ไทเป 101, GERMANIUM,ปะการังแดง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานเย๋หลิ่ว,ซือหลินไนท์มาเก็ท
4 ดาว