ทัวร์ไต้หวัน ( 55 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD190981 3วัน 2คืน
ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ เที่ยวจัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว
ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด
ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101, ตลาดปลาไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD191374 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี
เถาหยวน, หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, แวะชิมชาอู่หลง, ไทจง, ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร), Cosmetic shop, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ร้านสร้อยสุขภาพ, วัดหลงซาน (ขอคู่กับผู้เฒ่าจันทรา)
ทัวร์โค๊ด GLHD193575 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ส.ค. - 62
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD193584 3วัน 2คืน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สุกี้ชาบู
ไทเป, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ร้าน COSMETIC, วัดหลงซาน, ซีหมินติง, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, ร้านเจอมาเนี่ยม, DUTY FEE, เย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ผิงซี, หมู่บ้านสือเฟิน, ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง), เมืองไทเป, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ก.ค. - 62
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD193747 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หนานโถว, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD193925 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อาหารซีฟู้ด , ปลาประธานาธิบดี
อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตึกไทเป 101, ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD190990 4วัน 2คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ร้าน GERMANIUM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์โค๊ด GLHD191345 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิปบดี
อุทยานเย๋หลิ่ว,ช้อปปิ้งซีหมินติง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน,หมู่บ้านสายรุ้ง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ทัวร์โค๊ด GLHD193594 4วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ช้อปปิ้งซีหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต