lnwshop logo

ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน FD

ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน FD
รหัสสินค้า 00029
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 23,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน FD มีดังนี้


26-30 พ.ค.,2-6,16-20,30 มิ.ย.-4 ก.ค.,14-18,21-25,28 ก.ค.-1 ส.ค.,18-22,25-29 ส.ค.,8-12,15-19,22-26 ก.ย.,16-20 ต.ค.,3-7,10-14,17-21,24-28 พ.ย.,15-19 ธ.ค. ราคา 23,900 บาท

11-15 ส.ค.,8-12 ธ.ค. ราคา 24,900 บาท
29 ธ.ค.-2 ม.ค.61(ปีใหม่) ราคา 26,900 บาท
วันที่แรก กรุงเทพ เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) แต้จิ๋ว วัดไคง้วนหยี่ นั่งรถกอล์ฟชมเมืองถนนโบราณ กำแพงเมืองโบราณสมัยหมิง - เท้งไฮ้ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1-3 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย(FD) ,เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
06.15 น. เหินฟ้าสู่ เจี่ยหยาง (สนามบินใหม่) โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 850
10.30 น. ถึง สนามบินเจี่ยหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 
จากนั้นเดินทางเข้าเมืองแต้จิ๋ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
หลังอาหารนำท่านนมัสการ ไหว้พระใหญ่ที่วัดไคง้วนหยี่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณของชาวแต้จิ๋ว พร้อมชมตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
จากนั้นท่านได้ นั่งรถกอล์ฟ ชมเมืองเก่าที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
พร้อมชม
 ถนนโบราณ PAI FANG JIE 
จากนั้นนำท่านชม กำแพงโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งรัฐบาลแต้จิ๋วได้อนุรักษณ์ไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ผ่านชม สะพานโบราณเซียงจื่อ (สะพานวัวคู่) สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกงแล้วร่ำรวยขึ้นมาจึงกลับมาบรูณะซ่อมแซมให้อย่างสวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินเข้าเมือง
 เท้งไฮ้ 
นำท่านกราบไหว้ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ซึ่งองค์พระเจ้าตากมีเชื้อสายจีน มีแซ่ คือแซ่แต้ จึงได้สร้างอนุสรณ์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ท่าน จากนั้นเดินทางเข้าซัวเถา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง
ที่พักโรงแรม HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สอง ซัวเถา ไฮตังม่า ไต่ฮงกง เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) เหมยโจว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำท่าน นมัสการ ไฮตังม่า หรือเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวซัวเถาให้ความนับถือเพื่อความเป็นศิริมงคล
จากนั้นนำท่านนมัสการ ไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความ เมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเจ เลิศรส 
นำท่านนมัสการ เจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบูซัว เทพที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บนเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีนแคะที่ขึ้นชื่อ)  
ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTE  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เหมยโจว-หย่งติ้ง-มรดกโลกบ้านดินฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลว)-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-เหมยโจว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่มณฑลฮกเกี้ยนไป เมืองหย่งติ้ง ระหว่างทางให้ท่านเพลินเพลิดทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง บริการอาหากลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมมรดกโลก บ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้ามีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ
 เหมยโจว 
นำท่านชม บ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บ้าน จุงชวน
 อยู่ในตำบล ฮาหย่อง ลูกหลานหมู่บ้านนี้ที่เด่นดังที่สุดก็คีอ สองพี่น้องยาหมองตราเสือหูเหวินฟู (โอวบุ๋นโฮ้ว) และน้องชายหูเหวินนเป้า ลูกสาวหู่เหวินฟู ได้ใช้เงิน500 กว่าล้านหยวนสร้างบ้านพิพิธภัณฑ์ และเจดีย์ฟูเป้า โดยมีท่านนายก หลีเผิง เขียนป้าย ฝู่ หวุ่น ฟู กี้ เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลึก ใกล้กันกับเสาหินเป็น ศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝู่นี้ และ ทางที่มาจะมีบันไดหินเก้าขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู้จำนวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้เป็นแน่แท้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักโรงแรม MEIZHOU JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เหมยโจว เจดีย์พันองค์ - เจียหยาง - เจียหยางโหลว เฉินหวังเมี่ยว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ ตั้งอยู่อำเภอ เหมยเจียง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีอายุยาวนานพันกว่าปี มีลักษณะเป็นเจดีย์เหล็ก 7 ชั้น ความสูง 4.2 เมตรเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยม โดยทุกทิศจะหล่อด้วยพระพุทธรูป 250 องค์ เมื่อรวมทั้ง 4 ทิศ รวมเป็นหนึ่งพันองค์ เจดีย์แห่งนี้ จึงมีนามว่า เจดีย์พระพันองค์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียหยาง 
นำท่านชม เจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัย ราชวงค์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆของ เมืองเจียหยาง
จากนั้นนำท่านไปวัดเฉินหวังเมี่ยว
 ไหว้เจ้าขอพรเป็นสิริมงคล 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหาร ซีฟู๊ด เลิศรส 
ที่พักโรงแรม HEFENG HOTEL 
วันที่ห้า เจี่ยหยาง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจียหยาง
11.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 851
13.40 น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ....
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม9,114 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด4,810 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท18 ธ.ค. 2560

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top