lnwshop logo

ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน CZ

ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน CZ
รหัสสินค้า 00094
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 23,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์จีน ซัวเถา หย่งติ้ง เหมยโจว 5วัน 4คืน CZ มีดังนี้


21-25,28 ก.ค.-1 ส.ค.,18-22,25-29 ส.ค.,8-12,15-19,22-26 ก.ย.,16-20 ต.ค.,3-7,10-14,17-21,24-28 พ.ย.,15-19 ธ.ค. ราคา 23,900 บาท
11-15 ส.ค.(วันแม่),8-12 ธ.ค. ราคา 24,900 บาท

29 ธ.ค.60-2 ม.ค.(ปีใหม่) ราคา 26,900 บาท
วันแรก กรุงเทพ – เจียหยาง – ซัวเถา 
11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอิน
14.40 น. เหินฟ้าสู่เจียหยาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 8356 
18.25 น. ถึงสนามบินเจียหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง 
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซัวเถา – ไฮตังม่า – ไต่ฮงกง – เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – เหมยโจว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิม (ไฮตังม่า) เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคน เชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก 

จากนั้นนำท่านนมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านนมัสการเจ้าพ่อเสือ ณ ภูเขาเฮียงบูซัว เทพที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วเชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือ เพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บนเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีนแคะที่ขึ้นชื่อ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MEIZHOU JINDEBAO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สาม เหมยโจว – หย่งติ้ง – มรดกโลกบ้านดินฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลว) หูเหวินฮู่บ้านโบราณ – เหมยโจว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ มณฑลฮกเกี้ยน ไปเมืองหย่งติ้ง

ให้ท่าน เพลินเพลิดทิวทัศน์ระหว่างทาง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำชมมรดกโลกบ้านดินดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้างมีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3–4 ชั้น สถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดีและยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้
สมควรนำท่านเดินทางกลับเหมยโจว 

นำท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู หมู่บ้านจุงชวนอยู่ในตำบล ฮาหย่อง ลูกหลานหมู่บ้านนี้ที่เด่นดังที่สุดก็คีอ สองพี่น้องยาหมองตราเสือหูเหวินฟู (โอวบุ๋นโฮ้ว) และน้องชายหูเหวินนเป้า ลูกสาวหูเหวินฟู ได้ใช้เงิน 500 กว่าล้านหยวน สร้างบ้านพิพิธภัณฑ์และเจดีย์ฟูเป้า โดยมีท่านนายก หลีเผิง เขียนป้าย ฝู่ หวุ่น ฟู กี้ เนี่ยม กว่าน ให้ไว้เป็นที่ระลึก ใกล้กันกับเสาหินเป็นศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝู่นี้ และทางที่มาจะมีบันไดหินเก้าขั้นครึ่ง ถ้าลูกหลานเซี่ยงฝู่ ที่ไปอยู่ที่อื่นจะต้องรู้จำนวนขั้นตรงนี้ ถ้าถูกถามแล้วตอบไม่ถูกก็แสดงว่าไม่ใช่คนหมู่บ้านจุงชวนนี้เป็นแน่แท้ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม MEIZHOU JINDEBAOHOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เหมยโจว – เจียหยาง– เจียหยางโหลว– เฉินหวังเมี่ยว แต้จิ๋ว– วัดไคหยวน – เจียหยาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก 
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเจียหยาง
นำท่านชมเจียหยางโหลว ซึ่งตั้งอยู่ทางเข้าเมืองเจียหยาง ซึ่งสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในรัชสมัย ราชวงค์ฮั่น ซึ่งมีความสูง 38 เมตร เปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ 

จากนั้นนำท่านสู่จตุรัสเสวกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองเจี่ยหยาง
จากนั้นนำท่านไปวัดเฉินหวังเมี่ยว ไหว้เจ้าขอพรเป็นสิริมงคล 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่วัดไคหยวนอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว วัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถาง โดยมีนามรัชสมัยว่า “ไคหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 และภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน นมัสการองค์พระใหญ่และองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเจียหยาง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหาร ซีฟูดเลิศรส
ลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HAPPY HOTEL 
วันที่ห้า เจียหยาง – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจียหยาง 
11.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ 8355 
13.35 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก