lnwshop logo

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5วัน 3คืน XJ

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5วัน 3คืน XJ
รหัสสินค้า 00204
หมวดหมู่ ทัวร์เกาหลี
ราคา 16,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการทัวร์เกาหลี ROMANTIC SEORAK 5วัน 3คืน XJ มีดังนี้


3-7 ต.ค. ราคา 16,900 บาท

4-8,5-9,6-10,11-15,12-16,13-17,14-18,18-22 ต.ค. ราคา 17,900 บาท
10-14,17-21,24-28 ต.ค. ราคา 18,900 บาท

19-23 ต.ค. ราคา 19,900 บาท
20-24,21-25 ต.ค. ราคา 20,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เกาหลีใต้ – รร. โซล
13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมืองาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย
16.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง)
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร (บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย)
พักที่ THE M HOTEL / HOTEL RIVER PARK หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง โซลทาวเวอร์ – พระราชวังชางด็อกกุง – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซานทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**
จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีที่ พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 มีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก INJEONGJEON, พระตำหนัก DAEJOJEON, พระตำหนัก SEONJEONGJEON, และพระตำหนัก NAKSEONJAE และยังมีสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังชื่อว่า อุทยานพีวอน หรือ ฮูวอน (HUWON) เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อนึงคือ สวนต้องห้าม หรือ สวนแห่งความลับ (SECRET GARDEN) ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทจงในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง สวนแห่งนี้ถูกดูแล และบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีและดูสวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
กลางวัน บริการอาหาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลีสมัยใหม่ มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง             
จากนั้นนำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองทั่วทั้งหุบเขา หมายเหตุ **อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึ้นอุทยาน ( ประมาณ 10,000 วอน )
นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร
เย็น บริการอาหาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
พักที่ I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
**(หมายเหตุ: พีเรียดวันที่ 19-23 ต.ค. , 20-24 ต.ค. , 21-25 ต.ค. , 24-28 ต.ค. เนื่องด้วยตรงกับเทศกาลของทางเกาหลี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านพักโรงแรมในบริเวณใกล้เคียง หรือในเมืองซูวอน โดยไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)**
วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – EVERLAND - น้ำมันสน - COSMETIC – โสม – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure), และที่พลาดไม่ได้!! รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งอวดสีสันที่ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน จะเป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็นสวนดอกลิลลี่หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่นั้น โดยในช่วงเดือนนี้จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายน้ำ (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดที่มาสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ เช่น  White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางยอดนิยม
COSMETIC OUTLET  ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้ เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยส่วนรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง เร็วๆ นี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่
DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น บริการอาหาร เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD สำหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ์ อลาสก้า 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง (MYEOUNG-DONG MARKET) หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดแหง่นี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้เลยทีเดียว อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ร้านเดียวเท่านั้นอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็จะเจอร้าน ETUDE ตั้งอยู่โซนอื่นๆ รวมถึง SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่สำคัญราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่าง เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD) ซึ่งสตรีทฟู้ดชื่อดังของเกาหลีก็มีอาหาร หรือของทานเล่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน, ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง, กุ้งล็อบสเตอร์ย่างชีส ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ มีรสหวาน, ชีสย่าง โดยนำเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง, ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง, บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี, มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่มีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น, ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต !
พักที่ THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ พลอยอะเมทิส – TRICKEYE & ICE MUSEUM - สมุนไพรฮอตเกนามู ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – PAJU OUTLET - สนามบินอินชอน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนำท่านอิสระชม
TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นทำท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง HEARTSTRINGS น่าตามรอยไปถ่ายรูปเก๋ๆ และยังมี ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ -4 องศา
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
กลางวัน บริการอาหาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลีสมัยใหม่ มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่
PAJU OUTLET คือแหล่งช้อปปิ้งราคาถูกที่ตั้งอยู่ภายในเมืองปาจู บนเนื้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถกว้างขวาง นอกจากนี้มียังมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อชื่อดังกว่า 160-190 แบรนด์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยัดกว่าร้านค้าทั่วไป ให้ผู้มาเยือนได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา
เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
22.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
วันที่ห้า สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง)
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top