lnwshop logo

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน QR

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน QR
รหัสสินค้า 00374
หมวดหมู่ ทัวร์ยุโรป
ราคา 49,888.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน QR มีดังนี้


20-27 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค, 14-21 พ.ค., 20-27 พ.ค. 60 ราคา 49,888 บาท

10-17 เม.ย., 13-20 เม.ย. 60 ราคา 55,888 บาท
09-16 เม.ย., 11-18 เม.ย. 60 ราคา 62,999 บาท

วันที่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา 
17:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
20:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR835 
23:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) **เวลาที่ กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 4 ชั่วโมง**
วันที่ 2  มิวนิค - ฟุสเซ่น - นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) 
02:40 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR059
07:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมนำคณะเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ Neuschwanstein Castle หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์ ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่า และคอนเสิร์ตแม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน) 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก Nuremberg เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐไบเอิร์น บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคว้นบาวาเรีย และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์นแบร์กมีประวัติศาสตร์ถอยไปถึง ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Congress Hotel Mercure Nuremburg หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) - คาร์โรวี วารี - ปราก (เช็ก)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โรวี่ วารี Karlovy Vary เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเช็ก เป็นเมืองที่มีความสวยงาม มีสีสันหวานนุ่มเหมือนบ้านลูกกวาดทั้งเมือง ผ่านชม โบสถ์เซนต์แมรีแมกดาลีน Church of St. Mary Magdalene สไตล์บารอก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำแร่ การทำสปา และการทำเครื่องแก้ว ว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ค.ศ. 1350 เป็นผู้ค้นพบบ่อน้ำแร่ของเมืองนี้ จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนั้นบาดเจ็บ และตกลงไปในบ่อน้ำแร่แห่งหนึ่ง เมื่อตามไปดูกลับเห็นว่ากวางวิ่งหนีออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ จึงคาดเดาว่าน้ำแร่นั้นคงมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้กวางมีอาการหายจากอาการบาดเจ็บและหนีไปได้ นำท่านชมความสวยงามโดยรอบเมือง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก Prague เมืองหลวงของประเทศ สาธารณรัฐเช็ก อยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ด โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สำคัญของชาวเช็ก ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติและหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม เมืองปราก เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 12 เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นต้น เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านตะลึง ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปรากที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ถูกรักษาไว้ให้คงอยู่เหมือนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและเขตเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลกเหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุโรปจนได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต Stara Mesto Square สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส Jan Hus ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Old Town Square ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ 12 Apostles ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel International Prague หรือเทียบเท่า
วันที่ 4  ปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก Prague Castle ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ เดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญ และเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปรากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus Cathedral โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน นำท่านชม หมู่บ้านช่างทอง Golden Lane เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ Charles Bridge เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง เมืองเก่า Old Town และ เมืองใหม่ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก St. John Nepomuk เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน สร้างเมื่อปีค .ศ. 1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ Cesky Crumlov เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์ แต่เชสกี้ครุมลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก WORLD HERITAGE CITY 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Bellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5  เวียนนา (ออสเตรีย) - บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น โอเปก (OPEC)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่พื้นเมืองของเมืองเวียนนา ถนนคาร์ทเนอร์ Karntner ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งแบรนด์เนมแบบนาฬิกา Rolex กระเป๋า Louis Vuitton และอีกมากมาย หรือชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น St. Stephen's Church ในศิลปะแบบโกธิคใจกลางเมือง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คนกรุงบราติสลาวาตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรีย และฮังการีใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 กิโลเมตร เป็นนครสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมของแคว้นสโลวาเกียโบสถ์และสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาทที่เคยใช้เป็นป้อมปราการสมัยโบราณ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Falkensteiner Hotel Bratislava หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6  บราติสลาวา (สโลวัค-สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม หอคอยบราติสลาวา Bratislava Castle อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 กิโลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป ชม วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา จากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มี แม่น้ำดานูบ ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ บูดา และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เปสต์ อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่นครบูดาเปสต์ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ Hero Square สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 Monument of Stephen 1 ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ เดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นสู่ คาสเซิ่ลฮิลล์ Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกษัตริย์และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ชม ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน Fishermen’s Bastion ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิต ปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์แมทเทียส Matthias Church เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น St. Stephen's Cathedral ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆมากมายและมีเวลาให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรียน อาทิเช่นผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี นำท่าน ล่องแม่น้ำดานูบ Danube Cruise แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่านชม อาคารรัฐสภา State House เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7  บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา (ออสเตรีย) - โดฮา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นำท่านช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Parndorf Outlet ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ , Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ ** พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Parndorf Outlet จะปิดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดประจำปีของชาวพื้นเมือง อาจมีการสลับ หรือ ปรับเปลี่ยนวันสำหรับช้อปปิ้งอีกครั้ง ** 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
17:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโดฮา เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR184 
วันที่ 8  โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
00:55 น. เดินทางถึง โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
02:24 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834
12:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก