lnwshop logo

ทัวร์ยุโรปออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน EK

ทัวร์ยุโรปออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน EK
รหัสสินค้า 00355
หมวดหมู่ ทัวร์ยุโรป
ราคา 53,999.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์ยุโรปออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 6วัน 3คืน EK มีดังนี้


19-26 เม.ย. ราคา 53,999 บาท
วันแรก สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
23:00น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
วันที่ 2 เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือ - ชมเมือง - จัตุรัสวีรบุรุษ 
02:05น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK371 
05:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
08:55น.  ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EMIRATES
เที่ยวบินที่ EK127 
12:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการีประเทศที่มากด้วยศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียนเมืองที่มี แม่น้ำดานูบ ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ บูดา และฝั่ง ที่หรูหราล้ำสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ เปสต์ อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่นครบูดาเปส เดินทางผ่านชุมชนโรมันโบราณขึ้นไปยัง คาสเซิ่ลฮิลล์ Castle Hill ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคฤหาสน์ของกัษัตริย์ และโบราณสถานซึ่งยังมีร่องรอยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
นำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการี ทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และแล่นเรือ ผ่าน อาคารรัฐสภา เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรปตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ
ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน ที่สะท้อนประวัติศาสตร์การสร้างชาติฮังกาเรียน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิต ปกป้องบ้านเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกราน ในปี ค.ศ. 1241-1242 และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์แมทเทียส เป็นโบสถ์สำคัญของเมืองที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ที่โดดเด่นด้วยยอดโบสถ์อันงดงาม เคยใช้เป็นที่จัดพิธี สวมมงกุฎแด่กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ 
นำคณะชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติ และยังใช้ในพิธีสวนสนามของทหารฮังการี 
จากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่าน เดินเลือกซื้อสินค้าในย่านถนนคนเดิน ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและสินค้า แบรนด์เนม ต่างๆ มากมายและมีเวลาให้คณะได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองฮังกาเรียน อาทิเช่นผ้าลูกไม้, ผ้าปัก, เครื่องแก้ว, ไข่ระบายสี 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure Budapest Buda Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - เวียนนา - พระราชวังเชิญบรุนน์ -
พระราชวังฮอฟบูร์ก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา เหมืองหลวงของเมืองสโลวาเกีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อาณาเขตติดต่อกับประเทศออสเตรีย และฮังการี ชม หอคอยบราติสลาวา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองผ่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งห่างจากสถานีรถไฟเพียง 2 กิโลเมตร อาคารย่านเมืองเก่านี้มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป ชม วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองบราติสลาวา จากเนินปราสาทซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมืองหลวงของประเทศออสเตรียนครหลวงแห่งออสเตรียเมืองแห่งเสียงดนตรี เข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนาง
มาเรียเทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่าจะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีสด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรีจักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน,
ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำหรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เข้าชมความงดงามภายใน พระราชวังฮอฟบูร์ก เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีสมาชิกพระราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพำนักที่พระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร้อน  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Austria Trend Wien Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 เวียนนา (ออสเตรีย) - เชสกี้ครุมลอฟ - กรุงปราก - สะพานชาร์ล - เขตเมืองเก่า OLD TOWN 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เชสกี้ครุมลอฟ CESKE KRUMLOV ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กของออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์ แต่เชสกี้ครุมลอฟก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก WORLD HERITAGE CITY ชมความสวยงามของเมือง ถ่ายภาพกับ ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทยุคเรเนสซองค์ ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่อยู่ของลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอำนาจในยุคนั้น 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศเช็ก โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองพิวเซ่นที่สำคัญของชาวเช็ก เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ คริตศตวรรษที่12 ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ป้อมปราการและ เขตเมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ท่านจะเห็นฟาร์มและพันธุ์พืชต่างที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่าม และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบ ตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ชมความสวยงามอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวเมืองปรากที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยังคงเป็นของแท้ดั่งเดิมไม่ถูกทำลายไปเมื่อครั้งสงครามโลกเหมือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในยุโรปจนได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก
นำท่านเดินชมถ่ายรูปที่ สะพานชาลส์ และ ข้ามสู่เขตเมืองเก่า OLD TOWN 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Top Hotel Praha หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5 ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - คาร์โลวี่วารี่ - นูเรมเบิร์ก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปราก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมียตลอดมานับเป็นปราการสำคัญ และเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของกรุงปรากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล และเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็คนำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า 650 ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเชกฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย และจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ชมหน้าต่างที่ประดับด้วยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองค์ต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ที่ยังคงความสวยงามอลังการคู่ตัวปราสาทปรากมาจนปัจจุบัน 
จากนั้นเดินชมอดีต หมู่บ้านช่างทอง เป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้หน้าบ้านแต่ละหลังไม่มีบ้านเลขที่บ้าน หากแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนเลขที่บ้าน นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 -700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิค และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ 12 Apostles ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปหลัง มีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เช็ค และโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ออกเดินทางสู่ เมือง Karlovy Vary เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเชค มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำแร่ การทำสปา และการทำเครื่องแก้ว ชื่อเสียงเหล่านี้ทำให้ Karlovy Vary เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดขายเพื่อเยี่ยมชม น้ำพุร้อน และสปาเป็นหลักว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ค.ศ. 1350 เป็นผู้ค้นพบบ่อน้ำแร่ของเมืองนี้จากการไปตามล่ากวางในป่ากวางตัวนั้นบาดเจ็บ และตกลงไปในบ่อน้ำแร่แห่งหนึ่ง 
เมื่อตามไปดูกลับเห็นว่ากวางวิ่งหนีออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ จึงคาดเดาว่าน้ำแร่นั้นคงมีคุณสมบัติ พิเศษที่ทำให้กวางหนีไปได้ และจากจำนวนบ่อน้ำแร่น้ำพุร้อนที่มีเกือบร้อยบ่อ มีเพียง 12 บ่อที่ใช้
ดื่มกิน ที่เหลือใช้
ชม เมือง Karlovy Vary ที่มีความสวยงาม สีสันหวานนุ่มเหมือนบ้านลูกกวาด ผ่านชมโบสถ์เซนต์แมรีแมกดาลีน Church of St.Mary Magdalene ในสไตล์บารอก เป็นต้นเดินทางต่อสู่กรุงปรากเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดและยังคงรักษาความงดงามเหมือนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วไว้ครบถ้วน เพราะไม่เคยถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกทุกครั้งกรุงปราก PRAGUE เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลังนครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออกหรือน้องสาวของเวียนนาเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านตะลึง
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก Nuremberg เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐไบเอิร์น บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแคว้นบาวาเรีย และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เนือร์นแบร์กมีประวัติศาสตร์ถอยไปถึง ค.ศ. 1050 โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Mercure Congress Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 นูเรมเบิร์ก - ฟุดเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ซึ่งจะติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองฟุสเซ่นนั้น เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ พร้อมๆกับชื่นชม ชมเมืองฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากนั้นนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำคณะเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ หรือปราสาทดีสนีย์แลนด์ 
ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตรเหนือออบแก่งของแม่น้ำพอลลัท นำคณะเดินเที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่า และคอนเสิร์ตแม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำ
คณะลงจากปราสาท 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค
ที่พัก Ratisbona Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7 มิวนิค - สนามบิน (ท่าอากาศยาน มิวนิค) - ดูไบ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยรอมันนีเป็นแห่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิดรถยนต์ BMW ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 
นำท่านเที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างในเขตเมืองเก่า (Old Town) อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม ประตูชัย ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติโรงละคนโอเปร่า
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ Ingolstadt village ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้า, น้ำหอม และอื่น ๆ อีกมากมาย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยาน มิวนิค 
22:55น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK052 
วันที่ 8 ดูไบ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
06:30 น. เดินทางถึง ดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top