lnwshop logo

ทัวร์ยุโรปอิตาลี ลิกูเรีย 7วัน 4คืน EK

ทัวร์ยุโรปอิตาลี ลิกูเรีย 7วัน 4คืน EK
รหัสสินค้า 00348
หมวดหมู่ ทัวร์ยุโรป
ราคา 49,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์ยุโรปอิตาลี ลิกูเรีย 7วัน 4คืน EK มีดังนี้


17-23 พ.ค.,7-13,19-25,27 มิ.ย.-3 ก.ค. ราคา 49,900 บาท

5-11,26 ก.ค.-1 ส.ค.,2-8,16-22 ส.ค. ราคา 53,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ  
23.00 . คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 
วันที่สอง ดูไบ – เวนิส เมสเตร้
02.05 น. ออกเดินทางสู่ เวนิส โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
*คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ออกเดินทางเที่ยวบิน EK 371 เวลา 02.25 น.*
*วันที่ 17-23 พ.ค.60 ออกเดินทาง เที่ยวบินEK385 เวลา01.15 น.และถึงดูไบเวลา04.45 น.*
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น. ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 135 
13.35 น. ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทาง
สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto)
นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส
หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน    มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม สะพานถอนหายใจ
(Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง
นำท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค (
St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์
จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลา เดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๊อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเก๊ตตี้หมึกดำ) 
นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก  Antony hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมสเตร้ – โมเดน่า – พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ปาร์ม่า เจนัว  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมเดนา (Modena)  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) เป็นหนึ่งใน 20 แคว้นและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลี มีทั้งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป และติดอันดับต้นๆของอิตาลีในแง่ของคุณภาพชีวิตของอิตาลี เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีชื่อเสียงที่เกิดและอาศัยอยู่ที่นี่ เช่น เอ็นโซเฟอร์รารี และลูเซียโนปาวารอตติ ชมศิลปะในโมเดนา วิหารแห่งศตวรรษที่ 12 ผลงานชิ้นเอกของศิลปะโรมันอิตาลี และยังเป็นที่ตั้งของโรงงานรถซุปเปอร์คาร์ เช่น Ferrari, Maserati Pagani Zonda หรือพิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari
ให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ และเลือกซื้อสินค้าจากโชว์รูมของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางส่เมือง ปาร์มา
(Parma) เมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแฮม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตาลี่ได้แก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย นำท่านชมมหาวิหารประจำเมืองสถานที่ประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
วันที่สี่ เจนัว –  ปอร์โตฟิโน – ลา สปาเซีย – หมู่บ้านชิงเคว เตรเร 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ราปาลโล เพื่อล่องเรือชมความงานของเมือง     ปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ที่ในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (
La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นําท่านโดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า (Five Land)” ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรีย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย
นําท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล
นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (
Rio –Maggiore) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านสู่หมู่บ้านมานาโรล่า (
Manarola) อาจได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลา สเปเซีย (
LA SPEZIA) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL LA SPEZIA หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ลาสปาเซีย – ปิซ่า – ซานจีมิญญาโน – เซียน่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) มืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นำท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of  St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี
ชมมหาวิหารดูโอโม
(Duomo) ที่งดงามและ
ชมหอเอนปิซ่า
(Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานลงมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน
จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูกที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน (San Gimignano) เมืองเล็กๆ บนเนินเขา ตั้งอยู่ในแคว้นทัสกานี ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองแห่งหอคอย ซึ่งท่านจะได้ชมจุดชมวิวของเมืองที่ยังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลางเอาไว้ได้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (
Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 

นำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี
ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (
Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา
จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (
Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE SIENA หรือเทียบเท่า 
วันที่หก  เซียน่า – กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี
นำท่านผ่านชม กลุ่มโรมันฟอรัม (
Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
นำชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซี่ยม (
Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารท้องถิ่น (พิซซ่าอิตาลี)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้าและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด
นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (
St.Peter’s Basilica)
ชมประติมากรรมอันลือชื่อ ปิเอต้า (
Pieta) ของมิเคลันเจโลและชม แท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์
จากนั้นนำท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ (
Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง สามรักในกรุงโรมแล้วเชิญ
อิสระตามอัธยาศัย
กับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน  (The Spanish Step) 
17.00 น. สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096   
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ
05.55 น. ถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 
*คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.60 ออกเดินทางเวลา 09.40น.และถึงสุวรรณภูมิ เวลา 19.15น.*
18.55 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top