lnwshop logo

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG
รหัสสินค้า 00366
หมวดหมู่ ทัวร์เวียดนาม
ราคา 11,899.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน PG มีดังนี้


20-23,27-30 ก.ค.,3-6,24-27 ส.ค.7-10 ก.ย.,
28 ก.ย.-1 ต.ค.,12-15 ต.ค.,26-29 ต.ค. ราคา 12,899 บาท

8-11 ก.ค.,11-14 ส.ค. ราคา 13,899 บาท
20-23 ต.ค. ราคา 15,899 บาท
วันแรก กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา –
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ PG 947 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 
นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไปเมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม)
จากนั้นนำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำก่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสีบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ) ระหว่างทางแวะพักผ่อนรับทานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 
พาคณะไปชม สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รู้จักได้อย่างดี

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม
จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้านมากมาย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม 
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ ณ โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ
วันที่สอง พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง
เช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม 
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ 1802 จนถึง ค.ศ 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า” และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Biet Phu Thao Nhi (VietNam local food) 
จากนั้นนำท่าน ชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับการตกทอด มานับพันปีและภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า  
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง ระยะทาง 100 กม
ระหว่างทางนำท่านแวะ ริมอ่าวลังโก ที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก แวะชมสินค้าต่างๆที่ทำด้วยฝีมือชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับจากไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุก 

จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง และนำชมประวัติความเป็นมาของอาณาจักรจามในพิพิธภัณฑ์จาม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะแบบจามที่เกิดขึ้นในเวียดนาม ได้เวลาสมควร 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล + กุ้งมังกรซอสมายองเนสโต๊ะละ 1 ตัว) 
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง ณ โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
เช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหารและเครื่องเล่นต่างๆ ที่รอให้ท่านไปร่วมสนุกแบบไม่อั้น
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 
14.00 น. จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงมาสู่เมืองดานัง 
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำชม หมู่บ้านหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน *เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด*
นำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน
ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมืองดานัง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน
จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ 
21.00 น. เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง ณ โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม 
นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทยอาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 948 
15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก