lnwshop logo

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน TG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน TG
รหัสสินค้า 00344
หมวดหมู่ ทัวร์รัสเซีย
ราคา 36,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน TG มีดังนี้


24-28 พ.ค.,7-11,21-25 มิ.ย.,28 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 36,900 บาท

วันแรก
กรุงเทพฯ – มอสโคว์
07.00 น.
นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
10.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
15.55 น.
เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรอรับสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองมอสโคว์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง
มอสโคว์-ซากอส-มอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอส Zagorsk หรือ Sergiev Posad เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ห่างจากมอสโคว์ประมาณ 70 กิโลเมตร ซากอร์สเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด หรือเซอร์เจียส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.1354 เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน
นำท่าน
ชมโบสถ์เก่าแก่แห่งซาร์กอส ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจน

จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ ที่สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้...
จากนั้นมีเวลาให้ ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ มอสโคว์
นำท่านเดินช ถนนอารบัต (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
มอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย หรืออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่
นำท่านเข้าชม
พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย
ชม
โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ
ชม ระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
(หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง เคร่งครัด)
จากนั้นชม 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง
จากนั้นชม
โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (Spallow Hills)” เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์
จากนั้นนำท่านชม
ย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ชมจัตุรัสแดง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว์ เป็น จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้น และโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโคว์อีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย และห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น
ให้ท่านถ่ายรูปกับ
วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ที่หลังจากสร้างเสร็จก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้าง โดยคำสั่งของพระเจ้าอีวานที่ 4 หรือกษัตริย์อีวานผู้โหดร้าย ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่
ห้างสรรพสินค้ากุม ห้างที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895 ทั้งใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายแบรนด์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
ท่าเรือ เพื่อให้ท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ในแบบสตาลินบนสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์หรือแม่น้ามอสคาว่า แม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรม Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
มอสโคว์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ พลาดไม่ได้ มาสัมผัสนั่งรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย
จากนั้นนำท่านชม
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้ง เพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ (เนื่องจากการจราจรใน กรุงมอสโคว์ค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเผื่อ เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน
18.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG975
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ
07.30 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก