lnwshop logo

ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา ฟานสิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน 4คืน SL

ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา ฟานสิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน 4คืน SL
รหัสสินค้า 00058
หมวดหมู่ ทัวร์เวียดนาม
ราคา 13,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา ฟานสิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน 4คืน SL มีดังนี้


9-13,23-27,30 ส.ค.-3 ก.ย.,6-10,13-17,20-24,27 ก.ย.-1 ต.ค.,4-8,11-15,18-22 ต.ค. ราคา 13,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น เคาท์เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน SL 200 
11.45  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี  
นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีต
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า
“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes
มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
ชมตัวเมืองฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ
1000 ปีในปี ค.. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น
ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก
หลังจากนั้น
เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดยเส้นทางด่วนจากนโยบาย ด้วยระยะทางกว่า 245 กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม น้ำตกสีเงิน Silver Water Fall ที่ขึ้นชื่อในเมือง
ซาปา

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสันสมควรแก่เวลา
นำท่านเข้าที่พัก
HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูง
โดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือ ฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร
นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน
ยอดเขาฮัมรอง
ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามาเมืองซาปาล้อมรอบ
ไปด้วยเทือกเขา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปัน สูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ ลาว

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักที่ลาวไก สุดหรูระดับ 5 ดาว Aristo International Hotel 5*
วันที่สาม ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้นนำท่า
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ต่อมานำท่านเดินทางไปชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

ค่ำ บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง(เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc ) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน” เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮาลอง 
ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็นมรดกโลก
ค่ำ บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  CITY BAY  HALONG HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน-SEAFOOD/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอ ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900
เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อย มากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้ มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงค์ชมแพชาวประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆจากที่นี่ได้
นำท่านชม เกาะไก่จูบกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรือ  **SEAFOOD** 
พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของ อ่าวฮาลอง
บ่าย ถึงท่าเรือฮาลอง 
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย (
4 ชั่วโมง) ระหว่างทาง
แวะให้ท่านได้เลือกชม โรงงานหยก สมควรเวลาเดินสู่ นามบินนานาชาตินอยไบ
20.20 . ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 185
22.22 . เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top