lnwshop logo

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ (ชมงาน 2 วันเต็ม) 4วัน 3คืน TG

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ (ชมงาน 2 วันเต็ม) 4วัน 3คืน TG
รหัสสินค้า 00379
หมวดหมู่ ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
ราคา 25,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการ ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์ (ชมงาน 2 วันเต็ม) 4วัน 3คืน TG มีดังนี้

 
16-19,17-20 เม.ย. ราคา 25,900 บาท
วันแรก กรุงเทพฯ-กวางเจา – ซ่างเซี่ยจิ่ว
08.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที TG668
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉินมีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ
150 ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่นปีค.ศ.1840 ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
*** (สำคัญ.!!) เอกสารสำหรับทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้ (นำติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง) 1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว) 1.2 นามบัตร (ตัวจริง) 1.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย 2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทำสูญหายหรือลืมนำไปด้วยลูกค้าจะต้องไปชำระค่าทำบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200
หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อย..ล่องเรือชมแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก แห่งมณฑลกว่างตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศโดยมีแม่น้ำ 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำจูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจกลางเมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ำไข่มุกนี้เชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ก้นแม่น้ำ เชื่อว่าเป็นหินไข่มุกทะเล มีลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน มีขนาดใหญ่และส่องแสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น้ำ สองฝากฝั่งเต็มไปด้วย โรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารสูง แหล่งช้อปปิ้ง เป็นต้น
เดินทางเข้าสู่ที่พัก
Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท
*** (สำคัญ.!!) เอกสารสำหรับทำบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
3. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้ (นำติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง) 3.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟ้า , ขาว) 3.2 นามบัตร (ตัวจริง) 3.3 อีเมล์ผู้เข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
4. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย 4.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทำสูญหายหรือลืมนำไปด้วยลูกค้าจะต้องไปชำระค่าทำบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200
หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่
เดินทางเข้าสู่ที่พัก
Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ กวางเจา - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ถนนปักกิ่ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีนยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวจีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลังและระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง..
ชม อนุสาวรีย์
5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หินแกรนิต 120 ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย มีเรื่องเล่าว่า สมัยโจวหยีหยาง เมื่อ 4,500 ปีก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัวลงมาและคาบรวงข้าวมา 6 รวง สู่เมืองมนุษย์คือเมือง กวางเจา เดิมชื่อ ฉู่ถิง และได้มอบพันธุ์เมล็ดข้าวให้แก่ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป และแพะที่ขี่มาก็กลายเป็นหิน 5 ก้อน และนักประติมากรรมก็ได้แกะสลักแพะ 5 ตัวตามตำนานที่กล่าวไว้และจากนั้นกวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก และเชื่อว่าเป็นเพราะแพะของเทวดาที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง จึงได้ แพะ 5 ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง หยก ครีมไข่มุก ที่ขึ้นชื่อของกวางเจาและสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ~~เมนูพิเศษ..อาหารจีนแคระ
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง หยก ครีมไข่มุก ที่ขึ้นชื่อของกวางเจาและสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน

จากนั้นนำท่านเดินไป อีเต๋อลู่ เป็นศูนย์ค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง สินค้าบางอย่างที่ประเทศไทยไม่มี เสมือนสำเพ็งของประเทศไทย เพราะที่นี่มีขายของที่มีความหลากหลายแทบจะทุกอย่าง และในย่านเดียวกันมีตึกต่างๆมากมายที่รวมร้านขายสินค้า เครื่องใช้ กิ๊ฟช็อป กระเป๋า ของเล่น เป็นต้นให้ท่านเลือกซื้อช้อปกันอย่างเพลิดเพลินจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG679
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม12,664 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,032 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ก.พ. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก