lnwshop logo

ทัวร์จีน ซัวเถา พัก 5ดาว สปาน้ำแร่ทะเล เยี่ยมญาติ1วัน 5วัน 4คืน FD

ทัวร์จีน ซัวเถา พัก 5ดาว สปาน้ำแร่ทะเล เยี่ยมญาติ1วัน 5วัน 4คืน FD
รหัสสินค้า 00258
หมวดหมู่ ทัวร์จีน
ราคา 17,999.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

รายละเอียดวันเดินทาง และรายการทัวร์จีน ซัวเถา พัก 5ดาว สปาน้ำแร่ทะเล เยี่ยมญาติ1วัน 5วัน 4คืน FD มีดังนี้


6-10,13-17,20-24 มิ.ย.,13-17 ก.ค. ราคา 17,999 บาท

6-10 ก.ค.,11-15,18-22,25-29,30 ต.ค.-3 พ.ย. ราคา 18,999 บาท
วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล
07.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ 
09.00 น. เดินทางสู่ซัวเถา โดยเที่ยวบินที่ FD850 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
13.10 น.  ถึง สนามบินเจียงหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมืองจางโจว
เดินทางสู่โรงแรม TRITONBAY SALTWATER HOTSPRING RESORT ศูนย์สปาน้ำแร่ทะเลแห่งใหญ่ที่สุดของมณฑลฮกเกี้ยนให้ท่านอาบน้ำแร่ แช่สปา จากน้ำแร่ธรรมชาติจากทะเล เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง,กระปรี่กระเปร่า,ปรับสภาพเลือดลมการไหลเวียนของโลหิต และ สรรพคุณอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพได้ตามอัธยาศัย 
วันสอง จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋วป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่อง แบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
นำท่านไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้ามังกรเขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล
นำท่านนั่งรถรางชมถนนโบราณชมวัฒนธรรมเก่าๆที่ยังอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านไปกราบนมัสการขอพรพระที่ วัดไคหงวน สร้างขึ้นใน 
สมัยจักรพรรดิถังสวนจง (หมิงตี้) แห่งราชวงศ์ถัง (ค.ศ. ๗๓๘) ซึ่งยังมีศิลปกรรมของสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนผสมผสานอยู่ที่ประตูทางเข้าจะมีท่านท้าวโลกบาล (เทียนหวัง) คอยปกป้องรักษาวัด ภายในจะเป็นทีประดิษฐานองค์ พระศรีอาริยเมตไตย พระศากยมุนี พระไภษัชยคุรุ พระอมิตาภะ ฯลฯ
แล้วนำท่านไปชม วิหารเซียน ภายในตกแต่งศิลปะ แบบโบราณลงทุนสร้างโดยชาวจีน ที่อยู่เมืองไทย “ คุณก๊วย ฮวง ง๊วง ” ที่สร้างวิหารเซียนที่พัทยา ภายในมีการเก็บรักษาโบราณวัตถุมากมาย คนจีนถือได้ว่าที่แห่งนี้มีฮวงจุ้ยดี เป็นเขตท่องเที่ยวที่ลือชื่อของแต้จิ๋วที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง

นำท่านชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป้นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของ เมืองจีนที่เปิด-ปิดได้ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม
นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติด ทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่น กำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ซัวเถาเป็นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ทีพูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติใน ศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลกปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม ซัวเถา – ไฮตังม่า - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร
นำท่านสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่ซัวเถา)  GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ อิสระเยี่ยมญาติ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังอาหารอิระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย 
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น)

GOLDEN GULF HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก – กรุงเทพ ฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองเท่งไฮ่ พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การสำรองที่นั่งลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเพื่อทำการสำรองที่นั่ง หลังจากมีการเอกสารแจ้งกลับเพื่อยืนยันที่นั่งแล้วลูกค้าสามารถชำระเงินมัดจำได้ตามเอกสาร Invoice ที่แจ้งกลับนั้น หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองทัวร์ไม่สมบูรณ์

2. ลูกค้าต้องเตรียมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและมีรูปของเจ้าของหนังสือเดินทางส่งมาให้ทางบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เดินทาง และใช้ในการระบุชื่อจองตั๋วเครื่องบิน

3. หนังสือเดินทางของผู้เดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า6 เดือนขึ้นไป

4. เที่ยวบิน, รายการทัวร์ และราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์, และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสิ่งสูงสุด

5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนตั๋วเท่านั้น ผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่ท่าน

6. เงื่อนไขในการให้บริการบนเว็บนี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ สำหรับเงื่อนไขโดยละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเท่านั้น

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม10,855 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด5,908 ครั้ง
เปิดร้าน5 ก.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 ม.ค. 2561

CONTACT US

022949742
facebook

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านกรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ (ทัวร์ต่างประเทศ)
กรีนแลนด์ ฮอลิเดย์ ยินดีให้บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดหาโรงแรมผ่านระบบ online จำหน่ายตั๋วสวนสนุก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รวมถึงล่องเรือ cruise ทั้งในและต่างประเทศ หากท่านมากหาสถานที่ท่องเที่ยว ประชุม สัมมนา หรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ ทางเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณืยาวนานคอยให้บริการอย่างอบอุ่น หลากหลายเส้นทางที่ผู้ใช้บริการของเราเลือกเดินทางได้แก่ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี เหล่านี้จะเป็นเส้นทางยอดนิยม สำหรับเส้นทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กำพูชา ทัวร์มาเลย์เซีย ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บรูไน ทัวร์ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้ สำหรับท่านทีนิยมเดินทางไกลออกไปอีกซักหน่อยเราก็มี ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์อเมริกา ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ให้เลือกเดินทาง เรายังมีเส้นทางที่มีมาตามฤดูกาลอีกด้วยเช่น ทัวร์ตามล่าแสงเหนือ หรือทัวร์กำแพงหิมะ เป็นต้น สำหรับท่านที่ชอบล่องเรือสำราญเราขอนำเสนอ เรือสำราญ star cruise และเรือในเครือ ซึ่งจะมาคอยให้ความสำราญแก่ทุกๆท่านสมชื่อ ในช่องปลายปี 60 นี้ จะมีเรือสำราญในเครือ star cruise ชื่อ gemini cruise มารอรับนักท่องเที่ยวที่แหลมฉบัง ท่านจะได้รับบริการที่สุดยอด โดยไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปไกลเพื่อขึ้นเรือสำราญ
เบอร์โทร : 022949742
อีเมล : greenland_holiday@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top